Disclaimer

Gebruik van de website van Betaalvereniging Nederland en de daarmee verbonden websites is onderworpen aan de onderstaande voorwaarden en beperkingen. Toegang tot en het gebruik van deze websites (hierna tezamen: “de sites”) betekent dat de gebruiker geacht wordt van deze gebruiksvoorwaarden en de Privacyverklaring Betaalvereniging Nederland kennis te hebben genomen en ze te aanvaarden.

Aansprakelijkheid
Betaalvereniging Nederland besteedt de grootst mogelijke zorg aan het beheer van de sites. Desondanks kan het voorkomen dat de weergegeven of verstrekte informatie niet volledig of onjuist is. Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot, en gebruik van, of informatie op de sites en sites die verbonden/gelinkt zijn aan deze sites, wordt door Betaalvereniging Nederland uitdrukkelijk afgewezen. De op de sites aanwezige gegevens zijn bedoeld als algemene informatie en zijn niet uitputtend of als advies bedoeld. Betaalvereniging Nederland aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de informatie en/of aanbevelingen die op de sites worden gepubliceerd of waartoe via de sites toegang wordt geboden. Deze informatie en aanbevelingen kunnen zonder voorafgaande waarschuwing worden gewijzigd. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Betaalvereniging Nederland is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van de sites. Evenmin is Betaalvereniging Nederland aansprakelijk voor elektronische communicatie via de sites.

Geen garanties
Betaalvereniging Nederland biedt de sites en de inhoud daarvan aan zoals deze op het scherm te zien zijn (“as is”). De inhoud van de sites is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Er wordt geen enkele garantie of verklaring, noch uitdrukkelijk, noch stilzwijgend gegeven ter zake van de redelijkheid, juistheid of volledigheid van de informatie die op de sites wordt gepubliceerd of waartoe via de sites toegang toe wordt geboden. Betaalvereniging Nederland aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen wanneer de sites, om welke reden dan ook, op enig moment niet (ongestoord) beschikbaar zijn. De sites kunnen tijdelijk of definitief buiten gebruik worden gesteld zonder voorafgaande aankondiging. Betaalvereniging Nederland garandeert niet dat de sites vrij zijn van virussen, of andere soortgelijke verstorende elementen. Bovenstaande uitsluitingen van aansprakelijkheden van Betaalvereniging Nederland gelden eveneens voor alle door haar ingeschakelde hulppersoneel en derden.

Intellectuele eigendomsrechten
Alle op de sites afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo’s, waren- en dienstmerken zijn in eigendom of licentie bij Betaalvereniging Nederland en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De (intellectuele) eigendomsrechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot de site. De gebruiker van de site is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de inhoud van de site. Derhalve is het gebruik van de site volledig voor eigen risico. Deze site is bestemd voor eigen persoonlijk gebruik, waarbij het de gebruiker van de site niet is toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, wijzigen, verwijderen, door te sturen, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van Betaalvereniging Nederland.